Saturday, 31 March 2012

Artikel 2


PERSEPSI GURU SAINS PPSMI TERHADAP MASALAH PELAKSANAAN PENGAJARAN SUBJEK SAINS (PPSMI) DI SEKOLAH RENDAH KAWASAN SKUDAI, JOHOR BAHRU.
Oleh: Aziz Bin Nordin & Yang See Boon


RINGKASAN
Kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi guru sainS PPSMI terhadap perlaksanaan pengajaran matapelajaran sains di Sekolah Rendah di kawasan Skudai, Johor Bahru. Dalam
kajian ini, aspek yang dikaji adalah persepsi guru dari segi faedah, pendedahan maklumat serta masalah-masalah yang dihadapi. Sampel kajian melibatkan 87 orang guru sains (PPSMI) di enam belas sekolah rendah di kawasan Skudai, Johor. Instrumen kajian digunakan adalah soal selidik untuk mendapatkan data. Data mentah dianalisis dengan menggunakan Perisiaan komputer SPSS 14.0 for window. Peratusan, min dan sisihan piawai dikira. Dapatan kajian menunjukkan respoden mempunyai persepsi yang rendah terhadap perlaksanaan pengajaran mata pelajaran sains dalam bahasa Inggeris dari segi pendedahan maklumat dan faedahnya. Masalah-masalah yang dihadapi pula berada pada tahap sederhana. Didapati bahawa prestasi pelajar adalah kurang memuaskan dengan 85.1% pelajar yang gagal dalam peperiksaan akhir 2003. Ini disebabkan penguasaan bahasa Inggeris yang kurang baik mempengaruhi proses pemahaman konsep sains mereka. Selain itu, dapatan kajian Low (2004) mendapati kebanyakan pelajar menghadapi kesukaran dalam menyampaikan jawapan bagi soalan sains dalam bahasa Inggeris. Ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar dalam subjek sains.

 Kritikan & komen
Artikel ini berfokuskan kepada kekangan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan PPSMI untuk subjek sains dan kesannya pada pencapaian murid.  Semestinya wujud di alam realiti ini guru-guru yang kurang menguasai bahasa Inggeris dan mengaggap pelaksanaan PPSMI hanya memberikan beban. Namun, sebaliknya, pelaksanaan PPSMI selama beberapa tahun ini secara tidak langsung meningkatkan tahap kecekapan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan guru-guru. Mungkin pada mulanya mereka rasa terpaksa dan terbeban, tetapi setelah beberapa tahun mengajar, ia mula sebati dan menjadi kebiasaan. Ini secara tidak langsung membuktikan bahawa PPSMI mampu meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris mereka. Fenomena yang sama berlaku pada murid. Ini adalah sejajar dengan dapatan kajian Kementerian Pelajaran yang mendapati bahawa guru dan murid semakin yakin menggunakan bahasa Inggeris dalam bilik darjah (Utusan Malaysia, 3 April 2005). Timbalan Menteri Pelajaran Dato’ Hon Choon Kim (20 Disember 2005) juga menyokong kenyataan ini semasa dalam mesyuarat dewan negara. Dengan perlaksanaan PPSMI dalam subjek sains, pelajar dapat lebih banyak peluang bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Kadar pengguasaan bahasa yang tinggi ini telah menambahkan keyakinan pelajar untuk terus berkomunikasi dalam bahasa ini. Lama-kelamaan pelajar dapat bertutur bahasa ini dengan fasih.
            Walaupun prestasi pelajar didapati kurang memuaskan dengan adanya pelaksanaan PPSMI, ia tetap dapat membantu pelajar meningkatkan tahap kecekapan mereka berbahasa Inggeris. Apa yang perlu diperbaiki di sini adalah cara guru menyampaiakan ilmu sains itu sendiri. Guru harus yang berbahasa Inggeris dalam menerangkan konsep-konsep sains menggunakan terminology yang betul supaya pelajar mudah faham. Kekeliruan berlaku apabila guru tidak yakin berbahasa Inggeris semasa memberikan penerangan. Akibatnya, mesej penting yang ingin disampaikan tidak dapat pelajar fahami.
            Artikel ini menggunakan bahasa yang tepat dan padat serta mudah difahami. Tetapi ia kurang ada penyataan sokongan pada setiap fakta yang dikemukakan. Artikel ini akan lebih diyakini sekiranya terdapat banyak kenyataan sokongan dari kajian-kajian lalu. No comments:

Post a Comment