Tuesday, 27 March 2012

Artikel 1


Mathematics Education In Korea After TIMMS
Oleh: Hee-chan Lew

Daripada:

Artikel Ini membincangkan kesan kepada pendidikan matematik selepas TIMMS dilaksanakan. Melalui artikel ini dinyatakan beberapa sebab yang menjadikan Korea mendapat keputusan TIMMS sebanyak 607 bagi gred 8 dan 611 bagi gred 4 iaitu ditempat kedua dibelakang Singapore. Pendidik di Korea percaya bahawa pencapaian matematik bagi murid mereka adalah penting untuk membina perkembangan yang maju dalam ekonomi dan mengekalkan kuasa di pasaran antarabangsa. Bagi pendidik di Korea, TIMSS merupakan satu platform yang baik supaya mereka dapat reflek kembali persekitaran pendidikan mereka.
Melalui artikel Ini, kita boleh katakana, pendidikan Malaysia harus mengambil langkah yang sama dalam menjadikan pendidikan matematik setaraf dengan negara-negara lain. Ini adalah amat penting kerana perkembangan ekonomi negara bergantung kepada sumber manusia yang dibentuk pada zaman awal mereka. pencapaian matematik seharusnya dipandang berat oleh semua pihak kerana kita boleh lihat bahawa matematik diaplikasikan di dalam setiap pekerjaan secara lansung atau tidak lansung dala kehidupan seharian kita.
Melalui artikel Ini juga, telah dinyatakan langkah-langkah yang diambil oleh pihak Korea bagi meningkatkan prestasi mereka. antara kaedah yang boleh digunakan di Malaysia ialah menambahbaik kurikulum pendidikan kita. Terdapat tiga rational yang berkait iaitu kurikulum haruslah menyokong matlamat negara,mengubah kaedah pembelajaran daripada tradisional kepada interaktif serta tiada ruang perbezaan bagi setiap individu dimana setiap sumber tenaga akan dibangunkan secara maksimum. Ini adalah antara cadangan yang boleh diaplikasikan di dalam kurikulum matematik di Malaysia.
Kesimpulannya, TIMSS merupakan satu platform yang amat berguna bagi pendidik di Malaysia sekiranya berlaku perubahan atau penambah baikan. Atau ianya akan sekadar menjadi satu rutin tanpa penambahbaikkan. Perkara Ini seharusnya dipandang berat oleh pihak yang berkenaan.

No comments:

Post a Comment