Sunday, 1 April 2012

Artikel 3


ROLE OF CODESWITCHING IN THE TALK OF PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS AND SCIENCE TEACHERS
Oleh: Razimi ZAkariaRINGKASAN
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji peranan penukaran kod dalam pertuturan guru Matematik dan Sains di sekolah rendah. Ia dijalankan untuk mengkaji kategori-kategori dalam pertuturan guru yang melibatkan penukaran kod, fungsi penukaran kod dalam kategori pertuturan guru dan persepsi guru terhadap penggunaan bahasa pertama semasa mengajar Matematik dan Sains. Pendekatan kualitatif telah digunakan sebagai pendekatan penyelidikan kerana ia dianggap paling sesuai dengan soalan, tujuan kajian dan fenomena yang dikaji. Data telah dikumpul dan dijanakan daripada lima orang guru yang bertugas di tiga buah Sekolah kerajaan di Kelantan. Kaedah pengumpulan data ialah melalui temu bual dan pemerhatian.
Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru mendominasi interaksi di dalam bilik darjah dan penukaran kod merupakan satu strategi guru untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran kepada pelajar. Analisis data menunjukkan guru PPSMI paling kerap menukar kod semasa memberi penerangan, terutamanya semasa menerangkan makna perkataan atau frasa bahasa Inggeris dan semasa menjelaskan isi kandungan mata pelajaran kepada pelajar. Tahap kesukaran isi kandungan mata pelajaran juga mempengaruhi punca guru menukar kod semasa mengajar. Penukaran kod kurang berlaku jika isi kandungan mata pelajaran mudah dan aktiviti pembelajaran cenderung kepada aktiviti mengulang. Guru-guru juga kerap bertanyakan soalan untuk mendapatkan terjemahan perkataan atau frasa bahasa Inggeris. Analisis data temu bual juga menunjukkan bahawa keprihatinan guru terhadap pemahaman pelajar satu punca guru menukar kod semasa mengajar. Kefahaman pelajar tentang makna perkataan atau frasa bahasa Inggeris yang digunakan dan konsep yang diajar merupakan punca utama guru menukar kod semasa mengajar.
Dapatan kajian ini merumuskan bahawa fungsi utama penukaran kod dalam pertuturan guru adalah untuk membantu dan memastikan kefahaman pelajar akan isi kandungan mata pelajaran yang diajar. Hasil kajian ini diharap dapat memberi pemahaman tentang peranan penukaran kod serta kebaikan dan kelemahan amalan penukaran kod di dalam bilik darjah kepada guru-guru yang mengajar dalam konteks bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.
Kritikan dan komen
Persoalan timbul tentang bagaimana guru dan pelajar mengendalikan pengajaran dan pembelajaran matapelajaran tersebut dalam Bahasa Inggeris, strategi yang digunakan oleh guru Matematik dan Sains untuk mengajar dalam Bahasa Inggeris dan peranan bahasa pertama dalam pengajaran Matematik dan Sains di sekolah-sekolah di negara ini.
Penukaran kod dalam pertuturan guru kebiasaan diamalkan oleh guru-guru yang mengajar di kawasan yang menggunakan dialek tertentu. Tidak dapat disangkal bahawa adalah perlu penukaran kod dalam pertuturan guru untuk membantu pelajar lebih faham isi kandungan. Ini tidak bermakna pelaksanaan PPSMI tidak boleh dijalankan. PPSMI tetap boleh dilaksanakan, cuma guru-guru perlu melakukan ulangan huraian dengan menggunakan penukaran kod dalam pertuturan mengikut dialek yang mudah difahami.  Namun, seboleh-bolehnya guru akan menggunakan Bahasa Inggeris untuk memberikan penerangan sehinggalah ada pelajar yang meminta menghuraikan dalam dialek mereka.
Artikel ini sesuai dijadikan bacaan rujukan bagi guru-guru seperti di utara dan pantai timur. Penukaran kod dalam pertuturan guru menjadi kebiasaan di negeri-negeri ini. Apa yang perlu guru-guru sedari adalah fungsi penukaran kod pertuturan adalah untuk membuatkan pelajar faham dan ia bukan untuk kesenangan dan keselesaan guru semata-mata.
Kelemahan artikel ini adalah ia hanya merupakan hasil kajian ke atas 5 orang guru sahaja. Hasil dapatan mungkin akan berlainan sekiranya melibatkan ramai guru.


No comments:

Post a Comment