Friday, 16 March 2012

Artikel 5


Mathematics Anxiety Among Secondary School Students in India and its Relationship to Achievement in Mathematics
Oleh: Tahira Khatoon & Sadia Mahmood (2010)

Daripada:
http://www.eurojournals.com/ejss_16_1_08.pdf

Kajian ini dijalankan untuk mengetahui faktor-faktor yang boleh menyebabkan kebimbangan matematik dikalangan murid. Melalui kajian ini didapati separuh daripada responden mempunyai tahap yang sama dalam kebimbangan matematik. Namun begitu, pelajar perempuan menunjukkan tahap kebimbangan matematik lebih tinggi berbanding pelajar lelaki. Jenis sekolah juga memberikan tahap kebimbangan matematik yang berbeza di mana murid yang belajar di sekolah kerajaan menunjukkan tahap yang tinggi berbanding dengan sekolah swasta. Selain daripada itu juga, terdapat perkaitan di antara prestasi pencapaian matematik dengan tahap kebimbangan matematik.
Melalui kajian ini boleh dikatakan bahawa, tahap kebimbangan matematik boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama ialah jantina. Didapati perempuan mempunyai tahap kebimbangan yang lebih tinggi berbanding lelaki. Ini adalah konsisten dengan kajian yang dijalankan oleh Ramprasad (2003) yang juga mendapati hasil dapatan yang sama. Bagi pendapat saya, ini mungkin berlaku kerana murid perempuan mempunyai perasaan malu apabila mendapat keputusan yang teruk dalam matematik. Ini menjadikan mereka lebih takut terhadap matematik berbanding dengan pelajar lelaki.
Faktor yang kedua ialah, pengkaji menemui bahawa jenis sekolah juga memainkan peranan dalam menentukan tahap kebimbangan matematik murid. Ini kerana kajian menunjukkan murid yang bersekolah di sekolah kerajaan mempunyai tahap kebimbangan yang lebih tinggi. Pada pendapat saya, ini mungkin kerana murid yang belajar di sekolah swasta mempunyai persekitaran yang lebih selesa serta penyampaian yang lebih ilmiah. Ini turut disokong oleh Fulya (2008) yang menyatakan faktor persekitaran turut menyumbang dalam kebimbangan matematik ini.
Disamping itu juga, pencapaian matematik mempengaruhi tahap kebimbangan matematik. Ini kerana menurut Ma & Xu (2004), sekiranya murid mendapat markah yang tinggi, tahap kebimbangan mereka dalam matematik adalah rendah berbanding sebaliknya. Ini mungkin terjadi kerana murid yang mendapat markah prestasi yang baik mempunyai tahap keyakinan yang lebih tinggi. Ini menjadikan murid berminat dalam matematik serta melibatkan diri.
Secara keseluruhannya, didapati bahawa sekolah juga memainkan peranan dalam tahap kebimbangan matematik. Oleh yang demikian, pihak sekolah perlulah memainkan peranan yang penting dala menyediakan persekitaran yang lebih baik serta berasa sama tahap dengan murid di sekolah swasta. Ini akan dapat membantu murid meningkatkan keyakinan mereka dalam pembelajaran matematik.

No comments:

Post a Comment