Wednesday, 28 March 2012

Artikel 2


Multilevel Analysis Of Achievement In Mathematics Of Malaysian Dan Singaporean Students
Oleh: M Najib Abd Ghagar, Rohani Othman & Ebrahin Mohammadpour (2011)

Daripada:

Artikel Ini meneroka variasi dalam pencapaian matematik di Malaysia dan Singapore bagi murid 8 tahun dan perkaitannya dengan perbezaan murid serta tahap sekolah. Responden yang terlibat adalah murid yang sama mengikuti TIMMS 2003. Melalui kajian Ini didapati, tahap sekolah memberi perbezaan kepada pencapaian murid dalam kedua-dua negara. Ini menunjukkan bahawa sekolah memberi kesan kepada pencapaian murid. Oleh yang demikian, ia membuktikan bahawa guru memainkan peranan yang penting seperti yang dinyatakan juga oleh Anderson (1991). Keberkesanan sekolah bergantung kepada efektifnya seseorang guru itu.
Selain daripada itu, turut dinyatakan konsep kendiri, sikap terhadap matematik dan sumber pendidikan di rumah juga member kesan kepada pencapaian murid. Seperti yang telah dinyatakan di dalam artikel sebelum Ini, sikap murid member impak yang besar ke atas pencapaian mereka. Ini menunjukkan penerapan persepsi terhadap matematik yang positif perlu diterapkan ke dalam diri murid sejak dari mereka kecil agar dapat mengurangkan kebimbangan matematik.
Turut dinyatakan perbezaan di antara murid yang tinggal di kawasan bandar dan luar bandar. Murid bandar menunjukkan prestasi yang lebih baik. Ini mungkin berlaku kerana mereka mendapat sumber yang sepenuhnya ke atas kemudahan berbanding di luar bandar. Namun begitu, murid di Singapura menunjukkan mereka kekurangan sumber di rumah berbanding di Malaysia. Keputusan Ini membuktikan rakyat Malaysia mempunyai tahap kesedaran yang tinggi dalam menyediakan kemudahan d rumah. Keputusan Ini adalah baik dan membuktikan bahawa persekitaran di rumah memberi impak kepada pencapaian murid.
Secara keseluruhannya, keputusan TIMSS menunjukkan perbezaan yang besar. Namun begitu, faktor pencapaian murid masih lagi sama dan ianya masih perlu diperbaiki di Malaysia agar kita berada setanding dengan negara luar.

No comments:

Post a Comment