Tuesday, 20 March 2012

Artikel 1


Pengaruh Latar Belakang Sosial Keluarga Terhadap Pencapaian Sains dan Matematik Dikalangan Murid Sekolah Rendah
Oleh: Abdullah Mohd Noor (2004)


Kajian Ini dijalankan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian murid dalam matematik dan sains di sekolah rendah. Melalui kajian Ini didapati terdapat beberapa faktor yang memainkan peranan yang penting iaitu minat, kebolehan individu, latar belakang dan sosio ekonomi keluarga.. dari segi sosio ekonomi, iaitu adalah berkaitan dengan pendapatan keluarga, tahap pembelajaran ibu bapa, dan pekerjaan ibu bapa dalam sebuah keluarga. Melalui kajian Ini didapati sosio ekonomi keluarga memainkan peranan dalam tahap pencapian murid.
Seperti yang kita sedia maklum, keluarga memainkan peranan yang penting dalam membentuk murid yang berpengetahuan tinggi. Ini kerana, ibu bapa merupakan model kepada murid di rumah. Menurut kajian lepas yang telah dijalankan, sosio ekonomi keluarga memainkan peranan yang penting kerana ianya akan memberi kesan kepada tahap pencapaian murid.
Melalui kajian Ini didapati terdapat beberapa perkara yang menyumbang kepada perbezaan tahap pencapaian murid iaitu:

1.  Ciri-ciri latar belakang seperti status sosio-ekonomi keluarga, jenis keluarga, saiz keluarga,
2.  Konteks keluarga – amalan sosialisasi dalam keluarga misalnya jumlah jam menonton TV, melakukan kerjarumah dsb.
3.  Sumber kendiri kanak-kanak seperti sikap terhadap matapelajaran, sikap terhadap sekolah dan perlakuan berkaitan serta mempunyai aspirasi atau tidak dalam hidup mereka.

Ini turut disokong oleh Orr (2003) menyatakan kekayaan & sokongan keluarga memberi impak yang positif dalam motivasi dan inspirasi di kalangan kanak-kanak sekolah. Oleh yang demikian, dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlu sedar akan perbezaan sosio ekonomi di antara murid kerana perbezaan Ini akan member impak dalam pencapaian mereka. sebagai ibu bapa amatlah penting bagi mereka untuk menyokong pembelajaran mereka. antaranya bagi ibu bapa yang tidak berpengetahuan tinggi, mereka boleh menghantar anak mereka ke kelas tuisyen dan kita sedia maklum pihak sekolah menyediakan kelas tuisyen dengan bayaran yang lebih rendah. Oleh itu, tiada sebab bagi ibu bapa menunjukkan sokongan kepada anak mereka.
Kesimpulannya, adalah amat penting bagi seorang guru mengenalpasti perbezaan Ini kerana terdapat pelbagai cara bagi membantu mereka yang berada di dalam kelompok sosio ekonomi yang rendah.

No comments:

Post a Comment