Tuesday, 27 March 2012

PENGUASAAN 3M


ARTIKEL : Bicara Akademia - Berita Harian

Oleh: Khairini Yasin
Pautan: http://suhaimi87go.blogspot.com/2009/11/3m-3r-reading-writing-arithmetic-issue.html


RINGKASAN :

Artikel ini merupakan hasil penulisan berdasarkan pandangan Dekan Fakulti Pendidikan, Univerisiti Malaya, Prof Dr Saedah Siraj mengenai keperluan kaedah pengajaran dan pembelajaran berbeza bagi mengatasi masalah penguasaan asas membaca, menulis dan mengira (3M) dikalangan murid sekolah.

Prof Dr Saedah Siraj menjelaskan kegagalan menguasai 3M merupakan cabaran getir dunia pendidikan hari ini. Kegagalan mengatasi masalah ini terutama dikalangan pelajar Tahun Satu akan berlarutan ke peringkat seterusnya. Menyisihkan mereka bukanlah langkah yang baik malah hanya akan menambah masalah di kemudian hari. Timbul persoalan di manakah silap dan kekurangannya. Beliau mengakui pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran bagi mengatasi masalah ini. Namun hingga kini masih gagal mencapai matlamat.

Berdasarkan kajian lepas ,langkah penyaringan dan pengesanan awal merupakan tindakan awal yang perlu diambil bagi mengenalpasti program pemulihan yang bersesuaian dengan mereka serta meletakkan mereka pada kelompok yang betul. Ini kerana setiap kelompok mempunyai pendekatan P&P yang berbeza. Oleh itu, beliau menegaskan bahawa pencarian kaedah P&P mengikut kelompok perlu ditekankan oleh Kementerian Pelajaran melalui kajian peringkat akar umbi dengan merujuk faktor yang mempengaruhi masalah penguasaan 3M dalam setiap kelompok. Masalah kelompok ini kebiasaannya tidak dapat diajar dengan cepat kerana pemikiran tidak dapat membaca huruf tertentu.

Akhir sekali, Prof Dr Saedah Siraj menegaskan selain guru dan murid, pihak lain juga perlu bekrjasama mengatasi masalah ini termasuk sekolah dan ibu bapa. Beliau menegaskan perlaksanaan harus diambil tindakan yang progresif di peringkat awal bukan pada peringkat yang telah jauh tercicir.

Kritikan dan komen:

Sememangnya saya bersetuju dengan penyataan penyelidik yang menyatakan bahawa penguasaan 3M wajar diberi perhatian segera. Semua pihak perlu bekerjasama dalam menangai masalah 3M ini. Penerimaan dan pemahaman seseorang pelajar banyak dipengaruhi oleh kaedah dan penyampaian seseorang guru yang bersistematik dan berkesan. Keberkesanan kemahiran guru dalam mengendalikan isi pengajaran dan cara penyampaian kepada para pelajar dapat menarik minat mereka untuk belajar sekali gus dapat mengatasi kelemahan secara berperingkat. Menurut Johdi(2007), pembelajaran akan berjalan dengan lancar, menarik dan berkesan sekiranya guru menggunakan pelbagai kaedah yang bersesuaian dengan isi pelajaran dan kemahiran yang akan dicapai oleh murid. Manakala bagi pihak ibu bapa juga perlu memberi kerjasama dalam membantu anak menguasai kemahiran asas 3M terutamanya ketika di rumah.

Artikel ini mempunyai kekuatan tersendiri apabila penyelidik menyatakan beberapa cadangan untuk mengatasi masalah 3M ini. Ia sangat relevan dan sesuai dilaksanakan. Tetapi artikel ini juga ada sedikit kelemahan. Ia tidak mempunyai data-data yang jelas untuk menyokong penyataan yang dikemukakan. Kesimpulannya, artikel sesuai dibaca oleh semua pihak terutama golongan guru, sekolah dan ibu bapa kerana ia dipenuhi dengan informasi dalam menangani masalah penguasaan 3M.

Rujukan

Mohamad Johdi Hj. Salleh (2007). Guru Efektif dan Peranan Guru dalam Mencapai Objektif        Persekolahan Sekolah Rendah: Perspektif Guru Besar. Kuala Lumpur:UIAM. Seminar       Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2007

No comments:

Post a Comment