Wednesday, 14 March 2012

Artikel 3


Student Attitude, Student Understanding and Mathematics Anxiety
Oleh: Michelle Jennison &Kim Beswick

Daripada:

           
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti kesan intervensi pembelajaran pecahan dan kebimbangan matematik serta kebolehan dalam pecahan bagi murid tahun 4. Melalui kajian ini didapati murid tahun 4 mempunyai sikap positif terhadap matematik. Namun begitu, terdapat 4 responden daripada 40 yang terlibat yang mempunyai masalah terhadap matematik. Ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Anderson (2007) yang menyatakan murid tahun 4, 5 dan 6 mempunyai tahap kebimbangan matematik yang tinggi. Empat murid ini juga menunjukkan penurunan dalam kebimbangan matematik di akhir kajian selepas intervasi dilakukan dalam pengajaran pecahan.
Selain daripada itu, perbincangan yang boleh didapati daripada kajian adalah adakah kebimbangan matematik dikalangan murid berkaitan dengan sikap serta pengetahuan mereka terhadap matematik. Kajian menunjukkan penambahbaikan iaitu aktiviti hands-on serta kerja interaktif yang menyokong dan persiktaran yang selesa dapat membantu murid dalam meningkatkan pengetahuan mereka serta meningkatkan tahap keyakinan mereka dengan kebolehan yang dimiliki. Oleh yang demikian, di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik, kaedah yang digunakan memainkan peranan dalam menarik minat murid.
Disamping itu, adalah amat penting bagi guru untuk sedar akan aspek kognitif dan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana, menurut kajian ini, kekurangan pengetahuan dalam topik pembelajaran akan menyebabkan murid kurang keyakinan dan ini akan menjurus kepada sikap negatif terhadap matematik. Guru juga perlu menunjukkan sokongan terhadap murid agar mereka dalam melibatkan diri dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.
Diakhir kajian juga, didapati terdapat perkaitan diantara pengetahuan murid, sikap murid dengan kebimbangan matematik. Ini mengesahkan kajian yang dijalankan oleh Turner et al (2002) yang menyatakan penggunaan kaedah yang holistik akan dapat melibatkan murid dalam pengajaran matematik.
Kesimpulannya, adalah amat penting bagi guru dalam mengenalpasti tahap pengetahuan murid serta menggunakan kaedah yang menarik bagi melibatkan murid dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. ini kerana ianya dapat mengurangkan tahap kebimbangan matematik dikalangan murid terutama murid tahun 4, 5 dan 6.


No comments:

Post a Comment