Thursday, 22 March 2012

Artikel 4


Memperkasakan Pendidikan Luar Bandar
Oleh: Zalika Adam, Faridah Kassim & Mohamad Johdi Salleh (2009)

Daripada: http://irep.iium.edu.my/11670/1/Procedng_Memperkasakan_Pend_Luar_Bandar.pdf

Kajian Ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di kawasan luar Bandar suapaya pendidikan di semua kawasan sama rata dan tiada perbezaan yang ketara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran pendidikan luar Bandar iaitu:
 1. Kemiskinan
 2. Kurang perhatian terhadap pendidikan
 3. Tiada motivasi belajar
 4. Kesukaran merubah persepsi
 5. Kesukaran saluran teknologi

Dinyatakan juga kedah yang dapat memperkasakan pendidikan luar bandar iaitu:
 1. Pilihan pendidikan yang lebih banyak kepada ibu bapa
 2. Peranan KPM
 3. Melengkapkan infrastuktur
 4. Kemahiran dan ketrampilan
 5. Sistem pentaksiran dan penilaian
 6. Peningkatan program

Dalam melaksanakan kaedah-kaedah tersebut, terdapat beberapa cabaran iaitu:
 1. Jurang pendapatan di kawasan bandar dan luar bandar
 2. Jurang pendapatan di antara koridor utara dan rantau-rantau lain di Malaysia

Menerusi kajian Ini, boleh dikatakan terdapat jurang perbezaan besar di antara pendidikan luar Bandar dan Bandar. Oleh yang demikian, sebagai guru perlulah peka dengan keadaan murid yang diajar agar pendekatan yang digunakan sesuai dan bermanfaat. Selain itu, pendedahan murid luar Bandar perlu diberi perhatian agar mereka akan mendapat pendidikan sama rata dengan tempat di Bandar. Murid yang datang daripada keluarga berpendapatan rendah akan menimbulkan pelbagai masalah kerana kekurangan wang dan juga sokongan akan menghilangkan minat murid dalam mempelajari matematik. Ini adalah bertentangan dengan pendapat Aida (2004) yang menyatakan bahawa minat murid akan mempengaruhi pencapaian mereka dalam pendidikan matematik.
       Kesimpulannya, besarlah peranan semua iaitu guru, murid, ibu bapa dan pentadbiran dalam memastikan setiap murid mendapat pendidikan yang sama rata walau pun mereka datang dari golongan yang berbeza

No comments:

Post a Comment