Tuesday, 20 March 2012

Artikel 2


Hubungan Pencapaian Matematik Murid-murid Melayu Sekolah Rendah Luar Bandar Mengikut Minat Dan Jantina
Oleh: Norawati Binti Hashim (2004)


Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti hubungan di antara murid sekolah luar Bandar mengikut minat dan jantina terhadap matapelajaran matematik. Melaui kajian ini, didapati sekiranya minat terhadap matematik tinggi, maka pencapaian mateatik murid akan turut meningkat. Selain daripada itu juga, minat pelajar perempuan lebih tinggi berbanding pelajar lelaki tetapi jantina tidak mempengaruhi prestasi murid dalam pencapaian matematik.
Menerusi kajian ini didapati murid sekolah luar bandar menunjukkan bahawa minat dan jantina murid mempengaruhi minat mereka terhadap matematik. seperti yang kita sedia maklum, murid di luar Bandar mendapat kurang kemudahan berbanding dengan murid luar Bandar. Oleh yang demikian, adalah penting bagi guru untuk menarik minat murid terhadap matematik dengan menggunakan kaedah pembelajaran yang lebih menarik. Ini kerana, kajian menunjukkan minat murid luar Bandar akan mempengaruhi prestasi matematik mereka. menurut Samsudin (2000), kemampuan pelajar adalah bergantung kepada sikap pelajar itu sendiri. Murid yang positif menerima perubahan akan menunjukkan pembelajaran yang lebih baik. Oleh itu, guru haruslah pandai menggunakan peluang Ini untuk membentuk sikap yang baik dalam diri murid-murid walaupun mereka berada di luar Bandar.
Selain daripada itu juga, sikap murid terhadap guru matematik juga akan memebri kesan. Walaupun murid berada di luar Bandar, guru haruslah mendedahkan murid kepada teknologi seperti penggunaan ICT agar murid akan lebih berminat. Selain itu, murid juga akan lebih positif menerima perubahan selain daripada kaedah tradisional yang biasa digunakan oleh guru.
Kesimpulannya, sebagai guru, kita harus merapatkan jurang perbezaan di antara murid sekolah Bandar dan luar Bandar dengan member pendedahan yang luas agar murid luar Bandar tidak merasa terpinggir dan kekok berhadapan dengan sebarang perubahan. Selain itu juga minat murid yang memberi impak kepada pencapaian juga seharusnya diberi perhatian daripada pihak guru.

No comments:

Post a Comment