Tuesday, 10 April 2012

Artikel 1


Masalah Guru Dalam Melaksanakan Pengajaran Mata Pelajaran KBSM
Oleh: Zuber bin Hj. Hassan

           
Kajian ini bertujuan mendedahkan masalah guru dalam melaksanakan pengajaran mata pelajaran KBSM. Aspek kajian termasuklah memahami huraian sukatan pelajaran, memilih isi kandungan, kaedah pengajaran, menentukan aktiviti pembelajaran, penyediaan bahan bantu mengajar, penggunaan buku teks, merancang rancangan pelajaran, penilaian dan penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran. Kajian menunjukkan ramai guru menghadapi masalah dalam pelaksanaan pengajaran mata pelajaran KBSM dari aspek penyediaan bahan bantu mengajar dan soalan peperiksaan, perancangan aktiviti termasuk rancangan pelajaran, penerapan nilai murni, penggunaan buku teks dan penguasaan sukatan pelajaran. Masalah penyediaan bahan bantu mengajar yang dihadapi mungkin member impak negatif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran . Guru seharusnya menggunakan bahan bantu mengajar kerana ia melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, ia juga menjimatkan masa, tenaga dan kewangan serta menghiburkan pelajar semasa belajar. Tambahan pula, ia membantu pelajar menerima kesan pembelajaran yang maksimum melalui proses pengajaran yang berlainan. Penggunaan bahan bantu mengajar boleh menberi banyak faedah dan tidak seharusnya menjadi masalah utama dan tidak harus dipandang ringan. Pengajaran merupakan  aspek yang penting di dalam pendidikan. Menurut Smith (1960) dan cornell (1991), pengajaran adalah satu aktiviti yang ditujukan kepada pelajar. Battle dan Shannon (1978) pula berpendapat, pengajaran merupakan proses penyampaian idea yang membantu pelajar mengubah tingkah laku dengan cara sedar ke arah tujuan dan matlamat pendidikan. Dalam konteks ini, jelas bahawa pengajaran seharusnya mempunyai aktiviti yang dilakukan oleh guru dan ia mempunyai kaitan dengan tujuan, matlamat, isi kandungan, indoktrinasi dan kaedah pengajaran.

No comments:

Post a Comment