Thursday, 12 April 2012

Artikel 3


Sistem Pendidikan Yang Berkualiti : Bagaimana Ia Diukur Dan Dicapai

Oleh: Mohd Salleh Lebar


            Artikel ini membincangkan tentang sistem pendidikan yang berkualiti melalui ukuran dan pencapaian. Pendidikan merupakan agenda yang amat penting bagi sesebuah Negara. Selepas Negara kita mencapai kemerdekaan, system pendidikan dilaksanakan secara berpusat. Kawalan ini meliputi dari peringkat prasekolah sehinggalah ke peringkat pendidikan tinggi bagi memastikan ia berjalan dengan baik dan mempunyai kualiti yang diharapkan. Bagi memastikan sistem pendidikan itu berkualiti bukannya sesuatu yang mudah kerana ia merangkumi pelbagai aspek seperti pendidikan guru, kelengkapan sekolah, keperluan alat bantu mengajar, kualiti kurikulum dan sebagainya. Di sini kita mencari satu pengukuran yang boleh diterima bagi memastikan sesuatu sistem pendidikan itu berkualiti dan sentiasa mengikuti arus perubahan global. Justeru itu, ia merupakan konsep utama dalam perkara yang berkaitan dengan kualiti seperti kecemerlangan dalam sesuatu hasil dan memenuhi keperluan pengguna. Hasil yang boleh kita dapati ialah kejayaan murid, guru dan kejayaan memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Ini menunjukkan kualiti dan juga standard memainkan peranan yang penting dalam kemajuan dan proses pendidikan di negara kita. Dengan kata lain, kebanyakan pelajar dan masyarakat yang berpendidikan menghendaki pendidikan yang berkualiti. Mereka tidak mahu melihat pendidikan yang ketinggalan di belakang dan tidak dapat bersaing dengan arus globalisasi. Kesesuaian ini berkaitan dengan guru yang berkualiti, pencapaian sekolah yang baik di dalam peperiksaan, dan mempunyai kawalan disiplin yang baik. Guru yang berkualiti ialah guru yang rajin dan berusaha memperbaharui kaedah pengajarannya sering berfikir mengenai kejayaan pelajar.

No comments:

Post a Comment