Thursday, 5 April 2012

Artikel 1


INVESTIGATORY APPROACHES IN MATHEMATICS TEACHING: IMPLICATIONS FOR TEACHER TRAINING IN INDIA

By: Dr. Viiayalakshmi Chilakamarri.

RINGKASAN
Dalam dunia sains teknologi kini, adalah sangat perlu untuk membentuk dan membangunkan kemahiran berfikir, kemahiran eksplorasi dan kemahiran eksperimentasi dikalangan pelajar sekolah. Matematik merupakan subjek yang sangat sesuai dijadikan lapangan untuk menggarap dan menggilap kemahiran-kemahiran ini dikalangan pelajar melalui pendekatan penyiasatan. Dalam ‘the Initial Teacher Training Institutes and its impact on teaching mathematics in the Secondary Schools’. Satu percubaan dibuat untuk meneliti dengan lebih dekat bagaimana pendekatan penyiasatan digunakan dalam the Initial Teacher Training Institutions pada peringkat university dan bagaimana pula kesannya dalam meningkatkan kualiti pencapaian matematik diperingkat sekolah menengah.
Hasil penyelidikan terbaru dari negara-negara lain menekankan kegunaan kaedah pengajaran yang memberi peluang pelajar berfikir tentang strategi penyelesaian dan bukan hanya membaca, menghafal dan mendengar teori matematik sahaja. Di India, terdapat ramai guru yang tidak berpuas hati dengan cara pengajaran matematik terutamanya di sekolah rendah dan menengah. Mereka merasakan mereka tidak memberikan peluang dan persekitaran yang mengarah kepada pemikiran secara matematik yang secukupnya kepada pelajar. Hasil kesedaran ini, guru-guru berusaha untuk membaiki cara pendekatan mereka. Pelbagai kaedah pendekatan digunakan demi meningkat tahap kefahaman pelajar terutama kaedah pendekatan penyiasatan.
Didapati penggunaan pendekatan penyiasatan ini memberikan kesan positif kepada pelajar. Pelajar dilihat bersemangat melakukan eksplorasi. Mereka aktif meneroka dan berhubung antara kumpulan semasa aktiviti matematik dijalankan.

Kritikan dan komen
Artikel ini menggambarkan keadaan sebenar cara pendekatan yang digunapakai di India. Dan didapati wujudnya kesedaran dikalangan guru-guru untuk menggunakan pendekatan yang lebih baik bagi memastikan pelajar faham konsep matematik iaitu pendekatan penyiasatan. Saya bersetuju dengan pendapat penyelidik bahawa pendekatan penyasatan mampu menyuntik kemahiran berfikir dan kemahiran eksplorasi pelajar. Pembelajaran aktif akan memberikan impak yang positif terhadap diri pelajar itu sendiri.
       Secara keseluruhannya, artikel ini sesuai menjadi bahan bacaan para guru yang mahu melakukan perubahan pendekatan tetapi masih tercari-cari pendekatan yang ingin dicuba. Namun, ada sedikit kelemahan aritikel ini di mana ia tiada rujukan ilmiah yang menyokong pandangan yang dibicarakan.

No comments:

Post a Comment