Monday, 9 April 2012

Artikel 5


PENDEKATAN PENGAJARAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK (2011)
Oleh: Abdul Razak Idris & Nor Asmah Salleh


RINGKASAN
 Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru di sekolah menengah di daerah Johor Bahru dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Hasil dapatan menunjukkan guru-guru matematik di sekolah menengah lebih menggunakan pendekatan pengajaran berpusatkan pelajar dan berpusatkan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.
Walaubagaimanapun, masih terdapat juga guru-guru yang menggunakan pendekatan berpusatkan guru. Di samping itu, guru-guru juga berhadapan dengan beberapa masalah apabila menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut.

Kritikan dan komen
Artikel ini banyak berfokuskan pada cara pendekatan pengajaran guru. Kebanyakan guru menyedari bahawa sangat penting untuk melibatkan pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Atas kesedaran inilah, ramai guru yang menggunakan pendekatan pengajaran berpusatkan pelajar dan juga pengajaran  berpusatkan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Penyelidik mendapati guru-guru kebanyakannya memilih pendekatan-pendekatan ini kerana pendekatan sebegini mampu meningkatkan tahap kefahaman pelajar berbanding kaedah pengajaran berpusatkan guru.
Pada pendapat saya, artikel ini ada kekuatan dan kelemahannya tersendiri. Kekuatan artikel ini ialah penulis menggunakan penyusunan ayat yang jelas dan mudah difahami. Kekuatan isi kandungan pula, penyelidik sentiasa menekankan hasil kajian bahawa pengajaran berpusatkan pelajar adalah yang terbaik diamalkan. Penyelidik turut memberikan cadangan kaedah pengajaran berpusatkan murid yang relevan dipraktikkan oleg guru-guru. Oleh itu, saya bersetuju jika strategi yang telah dikemukan oleh penulis dicuba dan dijalankan penyelidikan untuk melihat keberkesanannya.
Kelemahan artikel ini pula ialah penulis tidak meletakkan maklumat kajian yang dirujuk, nama pengkaji serta data-data empirikal untuk menyokong kenyataan penulis dalam artikel ini. Secara keseluruhan, artikel ini sesuai dibaca oleh warga pendidik supaya sama-sama mendapat informasi dan idea bagi melaksanakan pendekatan berasaskan pelajar.

No comments:

Post a Comment