Monday, 16 April 2012

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)


Daripada: Kementerian Pelajaran Malaysia (Bahagian Pembangunan)
Web : http://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=jurnal%20kurikulum%20malaysia%20-%20elemen%20tmk%20&source=web&cd=1&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fppdsegamat.edu.my%2F2010%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26id%3D73%3Aelemen-merentas-kurikulum%26download%3D208%3Akonsep-elemen-merentas-kurikulum%26Itemid%3D428&ei=3MbFT6yWBNGGrAeS_Z3XBQ&usg=AFQjCNHmNe0-thfiOHxAfhC6HOSmuyTlJA


Artikel ini membincangkan tentang EMK dalam kurikulum Negara kita. Terdapat 3 elemen di dalam EMK iaitu Elemen Kreativiti dan Inovatif, Elemen Keusahawanan dan Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Maksud Elemen Kreativiti dan Inovatif ialah kebolehan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. Ia juga merujuk kepada kebolehan individu menggunakan daya imaginasi, idea dan pemikiran kreatif. Elemen Keusahawanan pula ialah satu proses dalam membentuk cirri-ciri, sikap, kaedah berfikir dan nilai kea rah menjadi seorang usahawan. Terdapat 5 fokus elemen keusahawanan iaitu sikap keusahawanan, nilai moral dan etika keusahawanan, formulasi pengetahuan dan kemahiran teknologi dan vokasional, pengetahuan dan kemahiran keusahawanan, dan pemikiran keusahawanan. Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi pula ialah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan computer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana dan bila masa sahaja. Terdapat beberapa pendekatan dalam membudayakan TMK di dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu pengetahuan dan kemahiran TMK, pencapaian maklumat, ilmu pengetahuan dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang dicapai atau diakses melalui media TMK.

No comments:

Post a Comment