Sunday, 8 April 2012

Artikel 4


Kepentingan Kefahaman Konsep Dalam Matematik
Oleh: Azizi Hj Yahaya & Elanggovan A/L M. Savarumuthu

RINGKASAN
Kertas kerja ini meninjau beberapa aspek daripada pendapat ahli-ahli penyelidik dan psikologi mengenai kepentingan kefahaman konsep dalam pembelajaran matematik. Ia juga memberi gambaran berhubung pembentukan konsep yang betul. Di samping itu, penekanan diberikan juga kepada kepentingan pengkaedahan pembelajaran dan bagaimana ianya dapat membantu pelajar dalam memahami sesuatu konsep dengan jelas agar ianya dapat diaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka. Melalui kertas kerja ini, golongan pendidik dapat mengenal pasti antara punca-punca masalah kefahaman konsep dan bagaimana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat dijalankan agar objektif pengajaran dapat dicapai dengan baiknya.
Tidak dapat dinafikan bahwa kefahaman konsep di dalam matematik adalah amat penting dalam proses pembelajaran. Kaedah pemahaman konsep dalam pengajaran matematik pada masa kini telah memberi keutamaan kepada pembentukan konsep matematik yang dikaitkan dengan pengalaman pelajar di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Para pendidik juga sedia maklum bahawa pengetahuan merupakan sesuatu yang tidak boleh dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain sebaliknya ia hanya boleh dibina oleh pelajar itu sendiri melalui proses berinteraksi dengan persekitaran pembelajaran. Persekitaran boleh dijadikan sebagai alat perhubungan yang dapat mengaitkan idea matematik dengan pengalaman harian. Ia juga dapat memberi pengertian baru kepada konsep pembelajaran.

Kritikan dan komen
Artikel ini kurang menarik ekoran penulis hanya menghuraikan isi dari bacaan kajian-kajian lepas. Penulisan ini agak membosankan untuk diteliti. Walaubagamanapun, ia tetap boleh dijadikan sumber rujukan bagi guru-guru untuk memberikan kesedaran betapa pentingnya untuk pelajar menguasai sesuatu konsep. Ketidak fahaman konsep akan menyebabkan pelajar akan keciciran. Maka, penting bagi guru untuk mengesan dan mengetahui tahap kefahaman murid bagi setiap tajuk.
Bahasa yang digunakan dalam artikel ini ringkas dan padat. Ia banyak kepada fakta berbanding huraian. Fakta yang dikemukakan sesuai dengan isi yang ingin disampaikan. Tetapi fakta kajian-kajian lepas dari segi data nombor tidak dinyatakan. Penulis hanya mengambil ‘quotation’ semata-mata. Pada pendapat saya, penulis perlu memasukkan sedikit data-data hasil kajian lepas sebagai sokongan kepada fakta yang dikemukakan.

No comments:

Post a Comment