Sunday, 15 April 2012

Artikel 5


Cabaran Guru Sandaran Terlatih Di Sekolah
Oleh: Siti Zohara Binti Yassin


            Artikel ini membincangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh Guru Sandaran Terlatih apabila ditempatkan di sekolah. Antara cabaran yang dihadapi oleh GST ialah perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan penerimaan komuniti sekolah. Dapatan kajian ini mendapati GST tidak bersedia apabila ditugaskan mengajar matapelajaran bukan opsyen dan, mengajar kelas peperiksaan. Semua GST didapati tidak mempunyai pengetahuan dan tidak berminat apabila ditugaskan mengajar mata pelajaran bukan opsyen. Tetapi dalam menguruskan aktiviti sekolah, didapati GST mampu menjalankan tanggungjawab dengan baik dan menunjukkan pretasi yang membanggakan. Sebaik sahaja tamat mengikuti latihan di institut perguruan, GST akan ditempatkan di sekolah. Penempatan GST adalah berdasarkan kepada keperluan guru di sekolah tersebut. Ini bermakna GST perlu mampu memenuhi keperluan di sekolah. Apabila situasi ini berlaku sudah tentu GST akan menerima pelbagai tanggungjawab yang tidak dijangkakan. Cabaran ini sebenarnya menguji ketahanan GST. Cabaran ini ialah sejauh mana GST mampu bertahan apabila ditugaskan mengajar mata pelajaran bukan opsyen dan kelas peperiksaan dan sejauh mana GST mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pihak sekolah. Tindakan yang diambil oleh GST adalah strategi dalam menangani cabaran di sekolah. Tindakan yang diambil oleh GST juga mengambarkan sokongan pihak sekolah. yang terdiri daripada rakan sejawat, panatia/ketua jabatan, pengetua dan staf sokongan. Sokongan memberi rasa selamat dan keyakinan kepada GST dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Sebenarnya kemampuan GST untuk menghadapi cabaran ini bergantung kepada kesediaan dan semangat GST. Semangat GST mestilah kental dan GST juga perlu bersedia untuk belajar, berkorban dan bersedia untuk membuat perubahan. Jika GST tidak mempunyai semangat ini, kegagalan menangani masalah yang dihadapi di peringkat awal akan melemahkan semangat mereka untuk menghadapi cabaran seterusnya. Ini adalah kerana kegagalan boleh mempengaruhi kepuasan kerja dan ketahanan GST. Bolehlah disimpulkan ketahanan GST mengharungi cabaran di sekolah bergantung kepada semangat yang mengambarkan nilai dan sikap positif dalam menghadapi cabaran.

No comments:

Post a Comment